NLP coaching Arnhem Privacy algemene voorwaarden tarieven

Algemene voorwaarden

Alvorens we samen aan de slag gaan zijn de volgende zaken belangrijk om te weten.

Rechten en plichten voor ons beiden zijn in de basis en algemene voorwaarden beschreven. Je gaat hiermee akkoord vanaf dat we de eerste afspraak plannen.

  • Respect, eerlijkheid en openheid van beide kanten zijn noodzakelijk om tot resultaat te komen.
  • Wil je resultaat bereiken? Dan is het belangrijk dat je zelf aan de slag gaat. Ik geef je met alle plezier tips en advies maar je moet het zelf doen. Natuurlijk mag je me altijd bellen of een bericht sturen als je hulp nodig hebt!
  • Ik vind het belangrijk dat mijn coaching toegankelijk en begrijpelijk is. Betaling mag dan ook vooraf overgemaakt worden. (e-coaching achteraf) Natuurlijk krijg je wel een kwitantie als je dat wilt.
  • De natuur is de meest ontspannen ruimte, ik coach tijdens een wandeling. Wil je dat niet, dan huur ik een een ruimte. Heb je een ander idee of wens? Deel hem met mij, waarschijnlijk is het gewoon mogelijk! De kosten voor het huren van een ruimte komen bovenop de kosten van mijn diensten.
  • Bij afstanden vanaf 25 km worden er reiskosten in rekening gebracht van €0.45 per km. Deze komen dus bovenop de prijs voor mijn diensten.
  • De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel voor, tijdens en na een sessie.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt NLP coaching Arnhem bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door E.R.J. Ruisch.

E.R.J. Ruisch
Kronenburgsingel 249
6831 GH Arnhem

Particuliere coaching zonder bedrijfsvoering

Contact via: Zie website voor opties

Artikel 2 Voorwaarden deelname NLP coach sessies

2.1 De NLP coaching sessie (hierna ook wel genoemd: sessie) wordt uitgevoerd door E.R.J. (Evert) Ruisch.

2.2 Tijdens sessie gebruik ik vrij elk opgedane kennis en ervaring als Integral Master Life Coach, praktijk en persoonlijke levenservaring.

Zelf moet je naast het volgen van opdrachten voldoende tijd en rust momenten reserveren. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij dolgelukkig wordt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een gelukkig leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het dagelijks leven voor je klaar.

2.3 Regels omtrent de coaching:

– Afspraken (wandelcoaching) kunnen live in Arnhem in de ochtend, middag en zomers in de avond plaatsvinden of via video bellen (e-coaching).

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in video bellen voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen)

– Een wandel sessie duurt maximaal 90 minuten.

– Een video sessie duurt maximaal 60 minuten.

– De coach behoud het recht een sessie in te korten indien coachee dat fysiek of mentaal nodig heeft.

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

– Alles, maar dan ook alles, wat er live of online aan informatie is besproken blijft voor beiden kanten geheim. Zowel ik als coachee houden zich strikt aan deze overeenkomst.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot 24 uur voor de eerste afspraak ben je vrij de afspraak te annuleren, vrij van kosten en een verklaring. Binnen 24 uur voor de eerste en elke afspraak daarna dienen volledig voldaan te worden. Alleen ik bepaal aan de hand van verklaring of een uitzondering mogelijk is. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Betaling geschied contant en voor aanvang van elke wandelcoach sessie. E-coach sessies worden achteraf voldaan middels betalingsplatform “Tikkie”.

Artikel 5 Klachten

5.1 Mocht je ontevreden zijn over het verloop van je coach traject, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

5.2 Klachten moet je binnen 7 dagen na de sessie aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel voor, tijdens en na een sessie..

6.2 De aansprakelijkheid voor directe en / of indirecte, materiële en /of financiële schade, in elk denkbare vorm is uitgesloten.

6.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 7 Privacy

7.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 8 Overig

8.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

8.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

8.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

9.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Arnhem.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

11.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.